meisje met paardenbloem

 

helikopter2

 

bejaarde vrouw

 

 

 

 

 

Ervaring

   

Opdrachten strategische advisering en onderzoek

 

 

 

 • In opdracht van het ministerie van VWS uitvoeren van een strategische verkenning naar de te realiseren doelen van het informatiebeleid en de bijbehorende rolverdeling van betrokken partijen na de hervorming van de langdurige zorg.

 

 

 

 • In opdracht van en in overleg met een tiental cliëntenorganisaties opstellen van een strategische startnotitie ‘Overheveling begeleiding, kortdurend verblijf en inloopfunctie GGZ: aandachtspunten vanuit het perspectief van de cliënt’.

 

 

 

 • De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) ondersteunen bij het opstellen van de Visie EVN 2014 - 2020.

 

 

 • In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) opstellen van een overzicht van organisaties en maatregelen die zorginnovatie stimuleren.

 

 

 • In opdracht van de CSO, de koepel van ouderenorganisaties, opstellen van een voorstel voor een onderzoek naar het besparingspotentieel van een integrale aanpak vanuit geriatrische optiek en de belemmeringen voor implementatie. 

 

 • In opdracht van Borstkankervereniging Nederland (BVN), de Nederlandse Stomavereniging en de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) evalueren van een project waarmee zij de ervaringsdeskundigheid van hun doelgroepen veel beter zijn gaan benutten door met web 2.0-instrumenten patiëntervaringen breed te verzamelen, te bundelen en in te zetten.

 

 

 • KWF Kankerbestrijding ondersteunen bij het opstellen van een nieuwe subsidiesystematiek voor de kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s) en hun koepel, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

 

 

 • In opdracht van KWF Kankerbestrijding opstellen van een notitie over samenwerkingsmodellen tussen gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties.

 

 

 • Samen met STG/Health Management Forum uitvoeren van een toekomstverkenning naar de invloed van het ketenzorgbeleid op specialisten, huisartsen en andere belanghebbenden in de zorg.

 

 

 • Op eigen initiatief uitvoeren van een onderzoek naar de problemen in het stelsel van maatschappelijke hulp en het aandragen van creatieve oplossingen. Lees het rapport 'Integraal willen we allemaal?!'.

 

 • In opdracht van de Chronische Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) evalueren van de subsidieregeling voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en het opstellen van een visie op de versterking van de landelijk werkende, categorale cliëntenbeweging. Lees het evaluatierapport en de visienotitie ‘In kracht verbonden’.

 

 

 • Voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) uitwerken van een alternatief scenario voor de verbetering van het DBC-systeem. Lees het rapport 'DBC’s op weg naar DOT'.

 

 • Voor Borstkankervereniging Nederland (BVN), de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) en de Nederlandse Stomavereniging opstellen van een projectplan voor het effectief inzetten van een patiëntenportal en social media.

 

 

Opdrachten begeleiding bestuurlijk besluitvormingsproces

 • De gemeente Nijmegen en zorgverzekeraar VGZ ondersteunen bij het verder uitbouwen van hun onderlinge samenwerking en het opstellen van een nieuw samenwerkingsconvenant.

 

 • Het begeleiden van de voorbereiding en totstandkoming van een nieuwe vereniging voor alle mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid: de Oogvereniging. 

 

 • KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) ondersteunen bij het verder intensiveren van hun onderlinge samenwerking.

 

 • Ondersteunen van het ministerie van VWS bij de implementatie van de nieuwe Wet ambulancezorg

 

 • In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg / Programma Zichtbare Zorg voorzitten van de Stuurgroep Kraamzorg en de Stuurgroep Eerstelijnsverloskunde. In deze stuurgroepen maken de betrokken veldpartijen afspraken over het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de kraamzorg respectievelijk de eerstelijnsverloskundige zorg.

 

 • Begeleiden van verschillende samenwerkingstrajecten van patiëntenorganisaties.

 

 • Bijdragen aan succesvolle ‘heidagen’ en voorzitten van bijeenkomsten voor onder andere Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), NZa, Zorgbelang Nederland en Careyn. 

 

 

 Workshops en cursussen

 • In opdracht van het ministerie van VWS en de VNG begeleiden van vijf meerdaagse masterclasses om gemeenten te helpen de samenwerking met zorgverzekeraars vorm te geven.

 

 • In 2011, 2012, 2013 en 2014 organiseren van de vierdaagse Summerschool 'De Nederlandse Zorgmarkt' voor beleidsmedewerkers en adviseurs uit de sector zorg en welzijn.

 

 • Ontwikkelen en meerdere keren geven van de masterclass ‘Marktontwikkelingen en hervormingen zorg en welzijn’.

 

 • Samen met CorBizz in opdracht van PGOsupport ontwikkelen en verzorgen van een tweedaagse masterclass ‘Invloed van cliënten op de Wmo-inkoop door gemeenten’

 

 • Geven van colleges aan de postdoctorale Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleidsmedewerker (BOFEB).

 

 • Samen met CorBizz voor fysiotherapeuten ontwikkelen en verzorgen van verschillende workshops en een verdiepende masterclass over de kansen voor fysiotherapeuten in de Wmo.

 

 • In opdracht van PGOsupport ontwikkelen en verzorgen van een tweedaagse masterclass ‘Invloed van cliënten op de zorginkoop door zorgverzekeraars en zorgkantoren (Zvw en AWBZ)’

 

 • In opdracht van de Rijksacademie voor Financiën en Economie jaarlijks verzorgen van enkele workshops over het zorgstelsel en actuele beleidsmatige ontwikkelingen.

 

 • Samen met CorBizz in opdracht van de KNGF geven van een tiental lezingen en enkele verdiepende masterclasses over de Wmo en kansen voor de fysiotherapeut.

 

 • In samenwerking met KMBV organiseren van een eendaags congres met alle transities in het Nederlandse zorgstelsel op een rij. 

 

 • In opdracht van PGOsupport meerdere keren per jaar verzorgen van de cursus ‘Het Nederlandse zorgstelsel in vogelvlucht’.

 

 • In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) meerdere keren per jaar verzorgen van de cursus ‘Het Nederlandse zorgstelsel in vogelvlucht’. 

 

 • Samen met CorBizz ontwikkelen en voor verschillende groepen eerstelijns beroepsbeoefenaren verzorgen van de masterclass ‘Kansen zien rond de Wmo… en dan?’

 

 • Organiseren van Follow Up Masterclass voor deelnemers aan eerdere edities van de Summerschool.

 

 • Voor de gemeente Goeree-Overflakkee verzorgen van een workshop met een overzicht van alle belangrijke transities in zorg en welzijn. 

 

 • Voor Intermin verzorgen van een workshop met een overzicht van het Nederlandse zorgstelsel en de belangrijkste hervormingen daarin.